Privacy verklaring

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim dat de arts moet bewaren, is van openbare orde. De door patiënten geraadpleegde of om zorgen of raad verzochte practici zijn in alle omstandigheden door het beroepsgeheim gebonden. Het aangaan van een therapeutische relatie met een arts impliceert het vertrouwen dat de arts zich zal houden aan het beroepsgeheim.


Het beroepsgeheim van de arts omvat zowel al wat de patiënt hem heeft gezegd of toevertrouwd, als wat de arts weet of heeft ontdekt ten gevolge van onderzoekingen of van door hem gedane of aangevraagde navorsingen.


Het beroepsgeheim omvat alles wat de arts heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep.


Binnen uitdrukkelijk vastgelegde perken, gelden wettelijke uitzonderingen voor de hierna opgesomde gevallen. De arts moet in geweten oordelen of hij door het beroepsgeheim toch niet wordt verplicht bepaalde gegevens niet mede te delen.

Website

Een bezoek aan de website van praktijk Huis De Ro (http://backaertdhollander.be/, hierna ‘de Website’) veronderstelt in principe geen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Privacywet’).


De informatie op de Website staat ter beschikking van de bezoeker zonder dat die persoonsgegevens dient te verstrekken.


De persoonsgegevens die toch zouden moeten worden meegedeeld bij het gebruik van de Website (bv. om online een afspraak te maken met een arts), worden wel verwerkt.  Door persoonsgegevens mee te delen, verklaart de bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.


De bedoelde gegevens worden in de bestanden van praktijk Huis De Ro opgenomen met naleving van de bepalingen van de Privacywet.  Zij worden enkel gebruikt om te communiceren met de gebruiker met betrekking tot de samenwerking met de praktijk of de geleverde diensten.  De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld of verkocht, of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.


Bovendien mag praktijk Huis De Ro alle informatie die wordt meegedeeld bij het gebruik van de Website steeds gebruiken om de veiligheid van de Website en de werking van de praktijk te evalueren of te verbeteren, en om veiligheidsincidenten of inbreuken op de algemene voorwaarden of toepasselijke wetgeving te vermijden, te identificeren en te bestrijden, inclusief door gepaste gerechtelijke of deontologische stappen.


Indien er andere doeleinden zijn dan diegene die hierboven werden geïdentificeerd, zal praktijk Huis De Ro deze doeleinden meedelen vóór of op het tijdstip waarop de informatie wordt verzameld of vooraleer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een niet eerder geïdentificeerd doel.


Praktijk Huis De Ro zal uw persoonsgegevens slechts zo lang bijhouden als nodig voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.


De bezoeker kan opvragen welke gegevens over hem of haar werden verwerkt, alsook de informatie over de oorsprong van die gegevens.  De bezoeker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te laten brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.


Indien de bezoeker zijn of haar rechten wenst uit te oefenen, dient hij of zij zijn of haar identiteit te bewijzen en een verzoek tot aanpassing te richten aan praktijk Huis De Ro.